Privacy

Deze website is eigendom van Leuckx sanitair BVBA Adres maatschappelijk zetel: Fr. Devoghellaan 62 – 1750 Lennik Telefoon: +32 (0)2 532 06 06 E-mail: info@leuckxsanitair.be Ondernemingsnummer: BTW BE 0894.542.215

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

1. Eigendomsrechten 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

2.Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Leuckx sanitair BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Leuckx sanitair BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Leuckx sanitair BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Leuckx sanitair BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Leuckx sanitair BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Leuckx sanitair BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. 

4. Privacybeleid

Leuckx sanitair BVBA hecht belang aan uw privacy.  In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt: 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Leuckx sanitair BVBA, maatschappelijk zetel: Fr. Devoghellaan 62 – 1750 Lennik, respecteert de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

Verwerkingsdoeleinde

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:...(klantenbeheer, verwerking van bestelling, facturatie, debiteuren opvolging, offertes,…). 

Rechtsgronden van de verwerking

Klantenbeheer, verwerking van bestelling, installatie, onderhoud, depannage, offertes, …,deze worden verwerkt op basis “noodzakelijk voor een uitvoering van een overeenkomst” 

Facturatie, debiteuren opvolgen, deze worden verwerkt op basis “wettelijke verplichting” 

Leveranciersbeheer, bestellingen plaatsen, deze worden verwerkt op basis “noodzakelijk voor een uitvoering van een overeenkomst”. 

Rechten van de betrokkene

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Leuckx sanitair BVBA, maatschappelijk zetel: Fr. Devoghellaan 62– 1750 Lennik, info@leuckxsanitair.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Overmaken aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de overeenkomt en de termijn die noodzakelijk is ivm de garantie van de toestellen alsook om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

5. Klacht 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.